HOME > Engineering > FAQ
  Technical Service
  Technical Information
  Technical Seminar
  NTN Exhibition
  FAQ
FAQ
 
Q : จาระบีแต่ละชนิดมีการกำหนดรหัสไว้อย่างไร ?
A : รหัสจาระบีจะถูกระบุในเบอร์ตลับลูกปืน บางครั้งมีการระบุยี่ห้อ หรือปริมาณการเติมจาระบี
Q : จำนวนเท่าใดของจาระบีจึงจะถือว่ามากเกินไป ?
A : สำหรับการใช้งานทั่วไปควรเติมจาระบี 30% ของพื้นที่ว่างภายในตลับลูกปืน สำหรับการใช้งานที่ใช้ความเร็วรอบต่ำในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น เครื่องจักรการเกษตร สามารถเติมจาระบีให้เพิ่มขึ้น สำหรับการใช้งานที่ใช้ความเร็วรอบสูง ควรเติมจาระบีให้น้อย สามารถติดต่อทีมวิศวกรของ NTN สำหรับสเปคพิเศษ
Q : ถ้าใช้ C3 แทนแบบมาตรฐาน จะปลอดภัยหรือไม่ ?
A : C3 ไม่ใช่การสวม แต่เป็นค่าช่องว่างภายใน การสวมคือความแน่น หรือความหลวมของเพลาและตัวเสื้อ ในงานสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ สามารถใช้ค่าช่องว่าง C3 แทนค่าช่องว่างแบบปกติ โปรดติดต่อทีมวิศวกร NTN สำหรับการใช้งานอื่นๆ
Q : อะไรคือพรีโหลด ?
A : พรีโหลด เป็นโหลดเริ่มต้น หรือค่าช่องว่างภายในแบบค่าลบ ที่กำหนดให้กับตลับลูกปืนก่อนหรือระหว่างทำงาน ส่งผลให้เม็ดลูกกลิ้ง และรางวิ่งที่อยู่ภายใต้แรงอัดคงที่ที่จุดสัมผัส มีผลทำให้ตลับลูกปืนมีความคงที่ในการทำงาน ดังนั้นเมื่อพรีโหลดถูกนำไปใช้กับตลับลูกปืน การกระจัดของเพลาในแนวรัศมีและแนวแกนจะลดลง
Q : ความแตกต่างระหว่าง C3 และค่าช่องว่างปกติ เป็นอย่างไร ?
A : ประเภทของค่าช่องว่างถูกกำหนดขึ้นโดย ABMA C3 เป็นค่าช่องว่างภายในพิเศษ ที่ใหญ่กว่าค่า C ปกติ (บางครั้งอ้างถึง C0 ในตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก)
Q : มีช่องว่างภายในสำหรับตลับลูกปืนความแม่นยำสูงหรือไม่ ? (C3 vs P3) ?
A : C3 เป็นช่องว่างภายใน หรือขนาดช่องว่างระหว่างเม็ดลูกกลิ้ง และรางวิ่งของตลับลูกปืน P3 ไม่ได้มี P6 เป็นค่าความเผื่อตามมาตรฐาน ISO เทียบเท่า ABEC-3 หรือ ความแม่นยำของตลับลูกปืน ช่องว่างไม่ได้มีผลกระทบต่อค่าความเผื่อ และค่าความเผื่อก็ไม่มีผลกระทบต่อค่าช่องว่าง
Q : อะไรคือความแตกต่างระหว่างตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม และตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ?
A : ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกเป็นประเภทที่ไม่สามารถแยกส่วนได้ โดยมีการประกอบกันของ แหวนใน เม็ดบอล และแหวนนอก มีการกำหนดใช้สำหรับโหลดในแนวรัศมี แต่สามารถใช้รับโหลดในแนวแกนได้บ้าง ส่วนตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม เป็นตลับลูกปืนประเภทแยกส่วนไม่ได้เช่นเดียวกัน มีการประกอบกันของแหวนใน เม็ดบอล และแหวนนอก และการทำมุม นอกจากนี้ยังสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้ เพิ่มเติมจากการรับแรงในแนวรัศมี การมีมุมสัมผัสมากะทำให้รับแรงในแนวแกนได้มากอีกด้วย
Q : อะไรคือ การจับคู่แบบหลังชนหลัง และการจับคู่แบบหน้าชนหน้าในตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ?
A : หลังชนหลัง (DB) หรือ หน้าชนหน้า (DF) เป็นการจับคู่ของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม (สามารถอ้างอิงการใช้กับตลับลูกปืนเม็ดเรียวได้) ทำให้สามารถรองรับโหลดในแนวรัศมีและโหลดในแนวแกนได้ การจับคู่แบบ DB จะมีการกระจายโมเมนต์ดัดขนาดใหญ่ระหว่างกลางของตลับลูกปืนและควรเลือกเมื่อต้องการให้เพลามีความเสถียรสำหรับสำหรับการใช้งาน ส่วนการจับคู่แบบ DF จะมีการกระจายโมเมนต์ดัดระหว่างกลางของตลับลูกปืนที่เล็กกว่า ควรจะใช้เมื่อเพลามีความเยื้องศูนย์น้อย การจับคู่แบบ DB ต้องยึดแหวนใน ในขณะที่การจับคู่แบบ DF ต้องยึดแหวนนอก
Q : การกำหนดสำหรับชุด (คู่) บนตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมของ NTN คืออะไร ?
A : การจับคู่สำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม กำหนดให้เป็น “D2” (สามารถจับคู่แบบใดก็ได้), “DB” (การจับคู่แบบหลังชนหลัง), “DF” (การจับคู่แบบหน้าชนหน้า) และ “DT” (การจับคู่แบบหันตามกัน)
Q : NTN ผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมหรือไม่ ?
A : NTN ผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบมาตรฐาน และชนิดรองรับความเร็วเชิงมุมสูงได้
Q : NTN ได้ผลิตซีลสำหรับตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวหรือไม่ ?
A : NTN ได้มีการผลิตซีลของตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวรุ่นพิเศษ คือ รุ่น WA22200 รุ่น MX-W22200 และมีเบอร์ตลับลูกปืนพิเศษชนิดอื่นอีก โปรดติดต่อทีมวิศวกรของ NTN สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Q : อะไรคือความแตกต่างระหว่าง ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวชนิด B และชนิด E ?
A : ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวชนิด B เป็นตลับลูกปืนที่มีเม็ดลูกกลิ้งแบบไม่สมมาตร โดยจะมีแหวนในที่ช่วยควบคุมการเอียงให้ดีขึ้น ส่วนตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวชนิด E เป็นตลับลูกปืนที่มีเม็ดลูกกลิ้งแบบสมมาตรขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มการรองรับภาระหนัก
Q : NTN ผลิตตลับลูกปืนเม็ดเรียวแบบความแม่นยำสูง หรือไม่ ?
A : NTN มีการผลิตในบางขนาดเท่านั้นสำหรับตลับลูกปืนเม็ดเรียวชนิดความแม่นยำสูง โปรดติดต่อทีมวิศวกรของ NTN สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Q : ตลับลูกปืนเม็ดเรียวมีการชุบด้วยคาบูไรซ์หรือไม่ ?
A : ตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ NTN ทั้งหมดจะใช้ Prefixes “4T-”, “ET-” หรือ “E-” ในการระบุกระบวนการอบชุบแบบคาบูไรซ์ ในมาตรฐาน ISO ตลับลูกปืนเม็ดเรียวจะใช้ “U” เป็น Suffix
Q : กำหนดรูเรียวในตลับลูกปืนเม็ดโค้งอย่างไร ?
A : รูเรียวของตลับลูกปืน NTN เกือบทุกชนิด (ยกเว้นตลับลูกปืนเม็ดเรียว) ลงท้ายด้วย “K” (อัตรา 1:12) หรือ “K30” (อัตรา 1:30)
Q : อะไรคือความแตกต่างระหว่าง T และ D1 หรืออะไรเป็นอักษรย่อของรูเติมน้ำมัน ?
A : D1 มักจะหมายถึงคุณสมบัติรูเติมสารหล่อลื่น T เป็นระบบการตั้งชื่อแบบเก่าสำหรับตลับลูกปืนตุ๊กตาที่มีขนาดนิ้ว และมีรูเติมสารหล่อลื่น
Q : ศัพท์เฉพาะของตลับลูกปืนความแม่นยำสูงคืออะไร ? (P4, P5, Tolerances)
A : NTN จะใช้ตามมาตรฐาน ISO สำหรับค่าความแม่นยำของ P0, P6, P5, P4 และ P2 ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐาน ABMA มีค่าความแม่นยำคือ ABEC1, ABCE3, ABCE5, ABCE7 และ ABCE9
Q : อะไรคือความแตกต่างระหว่าง ซีล LLB และซึล LLU ?
A : ซีล LB เป็นซีลแบบไม่สัมผัสเพื่อลดแรงบิดและรองรับความเร็วรอบได้มากกว่า ส่วนซีล LU เป็นซีลแบบสัมผัสเพื่อการป้องกันสิ่งแปลกปลมเข้าไปผสมกับจาระบีในตลับลูกปืน แต่ซีลแบบสัมผัสจะทำให้เกิดแรงเสียดทานเพิ่มขึ้น จึงทำให้รองรับความเร็วรอบได้น้อยกว่าซีล LB 
Q : Suffix “4T-” หมายถึงอะไร ใช้สำหรับอะไร?
A : “4T-” เป็น Suffix ที่ถูกออกแบบสำหรับตลับลูกปืนเม็ดเรียว เป็นเกรดพิเศษที่ทำจากเหล็กชุบแข็ง และสามารถใช้แทนกันได้กับตลับลูกปืนเม็ดเรียวของผู้ผลิตรายอื่นด้วยเบอร์ตลับลูกปืนเบอร์เดียวกัน
Q : ตลับลูกปืนชนิดพิเศษมีผลิตที่ไหน โรงงานไหน?
A : NTN มีโรงงานผลิตในเอเชีย, อเมริกา และยุโรป โดยแต่ละโรงงานมีการผลิตตลับลูกปืนหลากหลายประเภท และครอบคลุมทุกการใช้งาน สามารถติดต่อทีมวิศวกรของ NTN สำหรับตลับลูกปืนชนิดพิเศษ
Q : อะไรเป็นปัจจัยที่ควรตัดสินใจเมื่อจะเลือกใช้ตลับลูกปืน ?
A : โหลด. ความเร็วรอบ, รูปแบบการรับภาระ และปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องใช้สภาพแวดล้อมรอบๆเครื่องจักร หรือบริเวณที่จะใช้งาน
Q : ภาระที่ยอมรับได้ดูเหมือนจะแตกต่างกันออกไป ในแต่ละผู้ผลิต มีวิธีการที่จะสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละตลับลูกปืนได้หรือไม่ ?
A : ภาระที่ยอมรับได้ของตลับลูกปืนนั้น ไม่ได้มีค่าแตกต่างกันตามผู้ผลิต แต่จะใช้วิธีการคำนวณภาระที่สามารถรับได้มีความแตกต่างกันออกไป บางผู้ผลิตก็ใช้มาตรฐาน ABMA, บางผู้ผลิตก็ใช้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม US หรือบางผู้ผลิตก็ใช้การคำนวณเทียบเคียงภาระพลวัต โดยทั่วไปแล้วในการออกแบบภายในเหมือนกัน การรับภาระของตลับลูกปืนจะเท่ากัน
Q : NTN มีทีมวิศวกรให้การบริการหรือไม่ จะสามารถติดต่อได้อย่างไร ?
A : NTN มีทีมวิศวกรในการให้บริการลูกค้า หากลูกค้าต้องการให้ทีมวิศวกรเข้าให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายเพื่อทำการนัดหมาย
Q : ตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน ?
A : ติดต่อฝ่ายขายได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 681 0401-8 ต่อ 121-126 จากนั้นทางฝ่ายขายจะหาตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้ลูกค้าที่สุด
Q : รังเหล็ก รังทองเหลือง และรังพลาสติกใช้งานต่างกันอย่างไร ?
A : รังเหล็กใช้ในกรณีทั่วไป สามารถรับภาระ และความเร็วรอบได้ดี มีความแข็งแรงแบบมาตรฐาน แต่ไม่ทนการกัดกร่อน รังทองเหลืองเหมาะสำหรับใช้ในเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนสูง มี Shock load และ Impact load เนื่องจากรังทองเหลืองมีคุณสมบัติกระจายแรงได้ดีกว่ารังเหล็ก ส่วนรังพลาสติก ข้อดีคือมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการใช้งานในกรณีที่เครื่องจักรมีความเร็วรอบสูง มีเสียงเบา ส่วนข้อเสียคือทนความร้อนได้ไม่ดีเท่ารังเหล็ก
Q : ทำไมขนาดรูในของตลับลูกปืนที่มีเบอร์ลงท้ายด้วย ‘4’ จึงต้องคูณด้วย “5” ?
A : เนื่องจากเป็นการกำหนดโดยมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ (ISO) เพื่อให้สามารถเทียบเคียงกันได้ทั่วโลก โดยขนาดรูในและมิติขนาดอื่นๆ ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO ด้วย
 
 

Corporate Information Products & Service News & Activities Engineering Network Career Contact Us
Corporate Profile Our Strength NTN Thailand News Technical Service NTN Thailand Distributors Head Office
Corporate Information Our Products NTN Global News Technical Information NTN Global Network Branch
Corporate Philosophy Catalog Available in Thailand New Products Technical Seminar
Our Service : Support Tools IR News NTN Exhibition
Events FAQ
Announcements
 Terms of Use  Privacy Policy  Site Map  
Copyright© 2016 NTN Bearing - Thailand Co., Ltd. All Right Reserved.